OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Kynologické predpisy

Poľovnícka kynológia je neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva, používanie poľovných psov pri love je späté s poľovníctvom odnepamäti. Predpisy vydané na jeho realizáciu ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľné psy.

Na zabezpečenie riadneho preskúšania poľovných psov, ich pripravenosti na používanie v poľovníckej praxi vydala Slovenská poľovnícka komora v roku 2013 Kynologické predpisy. Tieto zahŕňajú súhrnný materiál o organizácii a priebehu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a o rozhodcoch pre posudzovanie na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov (PUP). Vo všeobecnej časti Kynologické predpisy SPK sa zaoberajú účelom, druhom a zameraním skúšok PUP, podmienkami účasti na skúškach, spôsobom posudzovania, klasifikáciou, právami a povinnosťami vodičov, rozhodcov ako aj  organizátorov. V ďalšej časti sú podrobne popísané jednotlivé disciplíny, ktoré sa na tých – ktorých skúškach posudzujú podľa jednotlivých druhov skúšok a minimálnymi požiadavkami, ktoré pes musí splniť, aby preukázal schopnosť použitia v praxi pri love a dohľadávaní zveri.

Skúšobné poriadky sú rozdelené podľa jednotlivých skupín poľovných psov (stavače, malé plemená a retrievery, duriče, farbiare a brloháre). Záverečná časť Kynologických predpisov sa zaoberá čakateľmi na rozhodcov  a rozhodcami pre posudzovanie výkonu plemien poľovných psov. účel.

Kynologické predpisy sú k dispozícii za cenu 5,50€/ ks.

Nachádzate sa tu: Home Poľovnícke kurzy Ponuka učebnej literatúry Kynologické predpisy