OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Článok 1

Kontrolná činnosť

Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov SPK.

Článok 2

Pôsobnosť kontrol dozornej rady

1. Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania s finančnými prostriedkami orgánov a komisií organizačných zložiek SPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú snemu, resp. konferencii.

Dozorná rada SPK vykoná kontrolu činnosti nižšej organizačnej zložky SPK len vtedy:

a/ ak o to požiada nižšia organizačná zložka,

b/ ak je dôvodné podozrenie z porušovania predpisov v tejto organizačnej zložke.

2. Po každej vykonanej kontrole, ak sa zistili nedostatky a boli uložené aj nápravné opatrenia, sa vykoná následná kontrola plnenia nápravných opatrení. Za splnenie a odstránenie nápravných opatrení zodpovedajú štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky.

3. Každej kontroly sa musia zúčastniť štatutárni zástupcovia a nimi poverené osoby.

4. O vykonanej kontrole sa vyhotoví správa (buď vo forme protokolu alebo záznamu), v ktorej sa uvedie zistený stav hospodárenia. V prípade zistených nedostatkov sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú konkrétne ustanovenia predpisov, ktoré boli porušené a zároveň navrhnuté nápravné opatrenia. Ak neboli zistené nedostatky v činnosti a najmä v nakladaní s finančnými prostriedkami, vyhotoví sa záznam, v ktorom sa uvedú všetky oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.

5. Zástupcovia organizačnej zložky alebo orgánu môžu uviesť k výsledkom kontroly svoje námietky a stanoviská, ktoré tvoria súčasť protokolu, resp. záznamu.

6. Protokol, resp. záznam z kontroly podpisujú členovia kontrolujúcej dozornej rady, štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky, orgánu SPK a osoby, ktoré sa kontroly zúčastnili.

7. Všetky písomnosti o kontrolách sa archivujú počas 10 rokov nasledujúcich od vykonania kontroly. 

Článok 3
Zameranie kontrol
Pre vykonanie kontrol hospodárenia a činnosti organizačných zložiek sa odporúča nasledovná osnova:
1. Činnosť orgánov a organizačných zložiek SPK:
- dodržiavanie Stanov SPK a vnútorných predpisov SPK,
- dodržiavanie právnych predpisov a noriem
- spracovanie zápisníc z rokovaní orgánov, komisií SPK a OPK
- účasť členov orgánov a členov odborných komisií SPK a OPK na rokovaní
2. Hospodárenie orgánov a organizačných zložiek SPK:
- plán činnosti a rozpočet
- rozbor hospodárenia
- evidencia organizačných zložiek SPK a základných organizačných zložiek OPK
- úhrady členských príspevkov pre SPK a OPK
(právnické osoby bez revíru, užívatelia poľovných revírov, členský príspevok FO po
23.1.2010, zápisný príspevok za PO a FO)
- vznik, tvorba a účel fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva
3. Poľovné lístky:
- evidencia vydaných poľovných lístkov
- evidencia predĺženia platnosti poľovných lístkov
- evidencia vydaných poľovných lístkov pre cudzincov
- poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov
- písomné poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov pre zamestnancov vydávajúcich poľovné lístky
4. Evidencia majetku:
- evidencia HIM, DHM, IHM a materiálových zásob
- hmotná zodpovednosť pracovníka za vedenie majetku
- inventarizácia majetku
- vedenie pokladne a pokladničná hotovosť
- stav finančných prostriedkov na bankovom účte
5. Účtovná evidencia:
- vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka
- evidencia faktúr
- mzdové náklady, cestovné a stravné
6. Mzdová evidencia:
- pracovné zmluvy, daňové prehlásenia
- dohody o vykonaní práce
- vyplácanie odmien, zásady odmeňovania
- dochádzka, dovolenky
7. Archivácia písomností:
- skartačný poriadok
- uloženie písomností
 
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej
poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf)Smernica pre ko~.pdf[Smernica pre kontrolnú činnosť DR]274 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Predpisy-Legislativa Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK