OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora (SPK) má podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) § 42 písm. e)  povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

Článok I.       
Význam kontrolnej streľby

Význam kontrolnej streľby spočíva: 
a) v overení schopnosti člena SPK bezpečne a spoľahlivo ovládať vlastnú zbraň alebo zbraň v spolu držbe pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri,

b) v overení správnosti nastrelenia zbrane, jej funkčnosti a v samostatnej streľbe pred poľovníckou sezónou,

Článok II.
Účasť na kontrolnej streľbe

 1. Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný prísť a úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolné streľby každý rok, po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka (PL). Konferencia OPK môže zmeniť obdobie vykonávania kontrolných strelieb minimálne 1-krát za 5 rokov svojím uznesením na obdobie 1-krát za 4 roky, alebo 1-krát za 3 roky.
 2. Člen SPK, ktorý mal z akýchkoľvek dôvodov prerušené členstvo, je povinný pri obnove členstva v SPK kontrolnú streľbu úspešne absolvovať aj v kratšom intervale ako päť rokov.
 3. Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na vrcholových streleckých podujatiach SPK (Majstrovstvá SPK, Majstrovstvá Oblasti, Majstrovstvá OPK), ktoré sú usporiadané podľa Streleckého poriadku SPK, kde člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom alebo malokalibrovkovom štvorboji aspoň 40 % bodov a v brokovej disciplíne 30% zásahov.
 4. Kontrolnú streľbu nahrádza zaevidovanie dosiahnutia výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne, z vrcholového streleckého podujatia SPK, na karte držiteľa PL v Štatistickom informačnom systéme (ŠIS) SPK podľa článku II. ods. 3.“
 5. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa na kontrolnej streľbe môže členovi SPK udeliť na základe jeho písomnej žiadosti Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.
 6. V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK. Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby.

Článok III.
Organizácia kontrolnej streľby

 1. Rámcový plán organizovania kontrolnej streľby predkladá predseda streleckej komisie OPK, Predstavenstvu OPK na schválenie najneskôr v októbri predchádzajúceho roku.
 2. OPK organizuje kontrolnú streľbu pre všetkých členov OPK s trvalým alebo prechodným pobytom v miestne príslušnej OPK, na uznaných strelniciach, prostredníctvom streleckej komisie OPK a kvalifikovaných streleckých inštruktorov a rozhodcov s platným preukazom.
 3. Na kontrolné streľby pozýva Kancelária OPK všetky osoby, ktoré sú držiteľmi PL v ich obvode s podmienkou, že sú držiteľmi zbraní na výkon práva poľovníctva.
 4. Organizáciou kontrolnej streľby členov SPK na uznanej strelnici môže Predstavenstvo OPK poveriť poľovnícku organizáciu v miestnej príslušnosti OPK. Na vykonanie kontrolných strelieb deleguje OPK kvalifikovaných streleckých rozhodcov a inštruktorov s platným preukazom.
 5. Kontrolných strelieb organizovaných poľovníckou organizáciou v miestne príslušnej OPK sa môže zúčastniť aj člen inej OPK, musí byť však riadnym členom poľovníckej organizácie patriacej do príslušnej OPK. Potvrdenie o absolvovaní kontrolných strelieb potvrdí v streleckom preukaze členovi aj nečlenovi príslušná OPK, ktorá organizáciou kontrolnej streľby poverila inú organizáciu podľa bodu 4 tohto článku.
 6. Pokiaľ člen absolvuje kontrolnú streľbu u inej OPK podľa bodu 2, 4 a 5 tohto článku, musí o tom upovedomiť do 30 dní OPK, v ktorej je evidovaný podľa trvalého bydliska.

Článok IV.
Metodika kontrolnej streľby

 1. Člen SPK je povinný prísť a absolvovať kontrolnú streľbu zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak člen SPK nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva, na kontrolnú streľbu sa nepozýva.
 2. V prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu. Ak sa kontrolné streľby konajú na malokalibrovkovej strelnici a člen SPK nedrží príslušnú zbraň, tú mu zapožičia organizátor kontrolných strelieb.
 3. Kontrolné streľby sa vykonávajú v streleckých disciplínach uvedených v streleckom poriadku SPK, pričom pri streľbe z guľovej zbrane je možné použiť oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu a pri streľbe brokovou zbraňou menší počet terčov, pokiaľ člen SPK splní stanovený limit skôr.

Článok V.
Splnenie limitu kontrolnej streľby

 1. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 40 % bodov.
 2. Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30 % zásahov.
 3. Ak člen SPK splní určený limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.
 4. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členovi SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK užívateľ poľovného revíru, resp. poľovnícka organizácia miestne príslušnej OPK. Ak držiteľ PL už je držiteľom preukazu, OPK mu potvrdí úspešné absolvovanie kontrolnej streľby s dátumom jej vykonania, pečiatkou a dosiahnutým výsledkom alebo splnením limitu.
 5. Evidenciu vydaných preukazov o kontrolnej streľbe vedie Kancelária OPK elektronicky na karte držiteľa PL v Štatistickom informačnom systéme (ŠIS) SPK.
 6. V prípade, že člen SPK určený limit nesplní, môže v ten istý deň alebo v inom náhradnom termíne v tom istom roku kontrolnú streľbu opakovať. Ak nesplní určený limit ani pri opakovanej streľbe, nariadi mu OPK účasť na kontrolnej streľbe v budúcom roku.

Článok VI.
Poplatky

 1. Poplatok za kontrolnú streľbu vo výške, ktorú podľa preukázateľne vynaložených nákladov určí Predstavenstvo OPK, hradí člen SPK, užívateľ poľovného revíru alebo iná poľovnícka organizácia z vlastných prostriedkov.
 2. Pri opakovaní kontrolnej streľby v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, člen SPK je povinný poplatok za položku znovu uhradiť.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Smernica schválená a účinná Snemom SPK dňa 11.06.2011 v znení zmien a doplnkov:

 1. Schválených a platných od 9.11.2022 uznesením Prezídia SPK č. 58/2022.

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica_kontrolne_strelby_novela2022.pdf)Smernica_kontrolne_strelby_novela2022.pdf[Smernica o organizovaní a vykonávaní KS, 2022]137 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Predpisy-Legislativa Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK